Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden van Praktijk Tussen Hoofd en Hart gelden voor iedere offerte, ieder aanbod, opdrachtbevestiging, behandelingsovereenkomst en factuur tussen jou en praktijk Tussen Hoofd en Hart waarop praktijk Tussen Hoofd en Hart deze algemene voorwaarden op van toepassing heeft verklaard.

 • Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk én schriftelijk door praktijk Tussen Hoofd en Hart zijn bevestigd.
 • Algemene voorwaarden van de andere partij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen jou, de opdrachtgever/cliënt, en praktijk Tussen Hoofd en Hart.
 • Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn verklaard, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 • In het geval deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de behandelingsovereenkomst tussen jou en praktijk Tussen Hoofd en Hart, dan heeft de inhoud van de behandelingsovereenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

AANBOD – TOTSTANDKOMING BEHANDELINGSOVEREENKOMST – DUUR

 • Een aanbod van praktijk Tussen Hoofd en Hart is altijd vrijblijvend. Wat ook inhoudt dat praktijk Tussen Hoofd en Hart het aanbod mag en kan wijzigen.
 • De behandelingsovereenkomst komt tot stand door een aanbod van praktijk Tussen Hoofd en Hart en door acceptatie van jou als cliënt.
 • De behandelingsovereenkomst wordt altijd schriftelijk overeengekomen door zowel praktijk Tussen Hoofd en Hart en jou, de cliënt.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen op de behandelingsovereenkomst komen alleen tot stand nadat jij en praktijk Tussen Hoofd en Hart gezamenlijk deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk hebben bevestigd.
 • De behandelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een traject, welke wordt vastgelegd in een behandelingsovereenkomst.
 • Het kan voorkomen dat een aanbod of offerte een vergissing, typefout, programmeerfout of verschrijving bevat. Je kunt praktijk Tussen Hoofd en Hart dan niet aan het aanbod of de offerte houden.
 • De vermelde prijzen in het aanbod zijn altijd in euro’s en zowel inclusief als exclusief btw. Praktijk Tussen Hoofd en Hart zal duidelijk in het aanbod aangeven of het inclusief of exclusief btw betreft. Eventuele bijkomende kosten worden altijd apart vermeld in het aanbod.

BEHANDELING

 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart baseert het behandeltraject vanuit de volgende visie:
  ‘’Ik heb een holistische visie: alles is met elkaar verbonden en heeft invloed op elkaar. Ik kijk naar de mens in zijn totaliteit: een mens is fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel één dynamisch geheel. Dit houdt in dat je eet- en leefwijze, je emotionele gesteldheid, erfelijke invloeden en externe omgevingsfactoren maken wie je bent en hoe je je voelt.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart maakt tijdens de behandeling gebruik van ondersteunende producten zoals: oliën, boeken, losse afgestemde materialen, ondersteunende onlinevideo’s. Dit kan verschillen per cliënt en per behandeling.
 • Aan de start van het traject vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats tussen praktijk Tussen Hoofd en Hart en de cliënt.
 • Cliënt zorgt ervoor dat praktijk Tussen Hoofd en Hart in bezit is van alle relevante informatie en juiste gegevens, voorafgaand aan het traject. Hiervoor stelt praktijk Tussen Hoofd en Hart een aanmelding-intake formulier beschikbaar.
 • Tijdens het traject maakt praktijk Tussen Hoofd en Hart gebruik van een verschillend aantal sessies en nazorg calls, afgestemd op cliënt.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart is tijdens een traject voor cliënt bereikbaar via:
  • Telefoon: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
  • E-mail: altijd.

 BETALING

 • Zodra je de behandelingsovereenkomst met praktijk Tussen Hoofd en Hart hebt gesloten en/of de offerte hebt geaccepteerd geldt de betalingsverplichting.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart biedt de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Deze optie is alleen van toepassing op trajecten en niet op losse sessies. Praktijk Tussen Hoofd en Hart kan hier verdere voorwaarden aan verbinden.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart werkt niet met aanbetalingen.
 • Wanneer je niet komt opdagen of niet tijdig afmeldt (24 uur van tevoren) bij een losse sessie brengt praktijk Tussen Hoofd en Hart 1,5 uur in rekening. Bij het niet komen opdagen of niet tijdig afmelden binnen een traject vervalt de gehele sessie van dat traject.
 • Praktijk Tussen Hoofd en Hart stuurt de facturen digitaal naar het door jouw opgegeven e-mailadres.
 • Na het ontvangen van de factuur geldt een betalingstermijn van 8 dagen.
 • Bezwaar tegen de hoogte van de factuur kan je binnen 7 dagen laten weten aan Praktijk Tussen Hoofd en Hart. De betalingsverplichting blijft hierdoor wel van kracht.
 • Als Praktijk Tussen Hoofd en Hart de betaling niet op tijd heeft ontvangen, stuurt Praktijk Tussen Hoofd en Hart een betalingsherinnering. Hierbij wordt alsnog verzocht het bedrag binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
 • Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan behoudt praktijk Tussen Hoofd en Hart zich het recht voor om:
  • Wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de algehele voldoening.
  • Buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
  • Uitvoering van de behandelingsbehandelingsovereenkomst op te schorten.

 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Praktijk Tussen Hoofd en Hart is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat praktijk Tussen Hoofd en Hart niet beschikt over de juiste gegevens welke door jou verstrekt hadden moeten worden.
 2. Praktijk Tussen Hoofd en Hart is niet aansprakelijk als je niet tijdig en vooraf medische klachten hebt gemeld aan praktijk Tussen Hoofd en Hart.
 3. Praktijk Tussen Hoofd en Hart is niet aansprakelijk in geval medische klachten zich tijdens de behandeling voordoen en/of ontstaan, welke redelijkerwijs al bestonden voor de behandeling.
 4. Praktijk Tussen Hoofd en Hart is beperkt aansprakelijk voor schadevergoeding in geval van:
  • Opzet
  • Grove schuld
  • Bewuste roekeloosheid
  • Nalatigheid
 1. Praktijk Tussen Hoofd en Hart aanvaard geen aansprakelijkheid in geval van:
  • Overmacht
  • Vergoeding van indirecte schade
 1. Je aanspraak op schadevergoeding kan alleen als je dit binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter hebt voorgelegd. Dit te rekenen vanaf het moment waarop behandelingsovereenkomst is uitgevoerd.

OVERMACHT PRAKTIJK TUSSEN HOOFD EN HART

 1. Overmacht is een situatie waar de gevolgen niet van tevoren zijn te overzien. Als een overmachtssituatie zich voordoet bij praktijk Tussen Hoofd en Hart, dan is praktijk Tussen Hoofd en Hart niet gehouden aan de behandelingsovereenkomst en het nakomen van de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
 2. Mocht een overmachtssituatie zich voordoen dan zal praktijk Tussen Hoofd en Hart zich altijd naar redelijkheid inspannen om je te voorzien van een oplossing.
 3. Praktijk Tussen Hoofd en Hart kan gedurende de overmachtssituatie verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst opschorten.
 4. Als de overmachtsperiode langer duurt dan 3 maanden, dan kunnen zowel jij als praktijk Tussen Hoofd en Hart de behandelingsovereenkomst ontbinden zonder de verplichting tot vergoeding van de schade van een ander.

BEËINDIGEN BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 1. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst is alleen mogelijk als:
  • Er privé schuldsanering wordt uitgesproken.
 1. Alle verschuldigde bedragen worden bij beëindiging direct opeisbaar en er geldt geen betalingsverplichting, schadevergoeding of schadeloosstelling van praktijk Tussen Hoofd en Hart.
 2. Praktijk tussen Hoofd en Hart heeft de mogelijkheid de behandelingsovereenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, als:
  • Er beslag is of wordt gelegd op een deel van je vermogen.

 PRIVACY

 1. Jij en praktijk Tussen Hoofd en Hart zijn beide verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken en gedeeld tijdens, maar ook na de uitvoering van de behandelingsovereenkomst.
 2. Gedeelde informatie door praktijk Tussen Hoofd en Hart is altijd vertrouwelijk en persoonsgebonden.
 3. Persoonsgegevens die bekend zijn bij praktijk Tussen Hoofd en Hart worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring van praktijk Tussen Hoofd en Hart.

KLACHTENREGELING

 1. Praktijk Tussen Hoofd en Hart doet natuurlijk haar uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht er ondanks alle inspanningen toch een klacht ontstaan over de uitvoering van de behandelingsbehandelingsovereenkomst, meldt dit dan meteen bij Marieke Zuidema via het e-mailadres welkom@tussenhoofdenhart.nl Een klacht dient uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan ervan per e-mail te worden gemeld bij praktijk Tussen Hoofd en Hart.
 2. Is je klacht gegrond? Dan zal praktijk Tussen Hoofd en Hart de klacht naar haar beste inzicht proberen op te lossen.
 3. Klachten geven niet het recht de betaling op te schorten.
 4. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de klacht niet op de juiste wijze aangeeft bij praktijk Tussen Hoofd en Hart, waardoor praktijk Tussen Hoofd en Hart niet in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming op te lossen, dan kan je eventuele recht op schadevergoeding komen te vervallen.